EDEN REFORESTATION PROJECT

For hvert produkt som selges i vår nettbutikk, planter vi et mangrovetre. Du kan selv følge med på når og hvor ditt bidrag blir plantet. Denne innsatsen er en del av vårt ønske om til å gi tilbake til naturen samt bidra til å støtte økosystemer og lokalsamfunn.

Mangroveskog

Mangrovetrær er viktig for både miljø og samfunn i nærheten av kystområdene der de vokser. Disse trærne har en eksepsjonell evne til å lagre karbon, noe som hjelper med å redusere atmosfærisk CO2, og på denne måten bidra til å bekjempe klimaendringene​ (1​). Mangrovene er også kjent for sine komplekse rotsystemer som fungerer som naturlige barrierer mot stormflo, og gir viktig habitat for et mangfold av marine organismer ​(​​2,3,​​4,​​5)​.

Når et produkt blir solgt i vår nettbutikk, samarbeider vi med Eden Reforestation Projects for å plante et mangrovetre. Eden Reforestation Projects er en organisasjon som jobber med restaurering av landskap ved å samarbeide med lokale samfunn for å utforme og implementere restaureringsprosjekter (6). Aktivitetene inkluderer produksjon av frøplanter, planting av trær, assistert naturregenerering, og agroforestry, som er blandet skogbruk og jordbruk.

Mangroveskoger spiller en viktig rolle i å beskytte kystlinjer mot erosjon og stormskader, og fungerer som en naturlig infrastruktur for nærliggende befolkede områder​ (3)​. De er også kjent for å filtrere vannet og forhindre kystflom​ (2)​. I tillegg gir mangroveskogene viktige avl- og vekstområder for mange marine arter, og bidrar til å opprettholde biologisk mangfold i marine økosystemer (​1)​.

Ved å plante mangrovetrær bidrar vi ikke bare til restaurering av disse kritiske økosystemene, men også til forbedring av levevilkårene for lokale samfunn som ofte er avhengige av ressursene som mangroveskogene tilbyr. Sammen kan vi bidra til å oppfylle nasjonale og globale mål for bevaring av biologisk mangfold og klimatiltak.

Før vi startet opp med planting av mangrovetrær, gjorde vi en del research for å tilegne oss kunnskap og informasjon. Gjennom denne prosessen kom vi i kontakt med en av Norges fremste ressurser på emnet. Jonathan Lindholt har gjennomført feltarbeid i mangroveskoger og lokalsamfunn i Myanmar i samarbeid med NMBU.

Under er et kort og forenklet sammendrag av noen elementer fra Lindholts arbeid, samt link til hans oppgave for videre lesing.

"Mangroveskoger i Myanmar har lidd av avskoging på grunn av endringer i arealbruk som landbruk og akvakultur, noe som fører til nedbryting av økosystemtjenestene de gir. Dette truer ikke bare kystsamfunnene, men bidrar også til tap av biologisk mangfold og andre miljøutfordringer som klimaendringer.

Fellesskapsdeltakelse i restaureringsprosjekter: Fellesskapsdeltakelse i restaureringsprosjekter har vist seg å være en avgjørende faktor for å bygge bro mellom økologisk restaurering og forbedring av levekår (Datta et al., 2012). Ved å engasjere lokale samfunn i restaureringsprosessen, har prosjektene klart å utvikle en eierfølelse blant lokalbefolkningen, som ikke bare hjelper i restaurering av mangrover, men også i å utdanne dem om mangrovenes økologiske betydning.

Forbedringer av livskvalitet: Skogplantingsprosjekter har klart å forbedre levekårene til de lokale samfunnene ved å introdusere alternative inntektskilder, infrastrukturforbedringer og bærekraftige høstingsmetoder (Webb et al., 2014). Fellesskapsskogene og de fellesskapsstøttede skogreservatene har vist seg å rehabilitere mangroveskogene, noe som igjen fører til bedre tilgjengelighet av matkilder og andre ressurser samfunnene er avhengige av.

Styringsmodeller for langvarig bærekraftig forvaltning: Styringsmodellen som ser ut til å være mest effektiv for langvarig bærekraft, er en kombinasjon av fellesskapskoger og fellesskapsstøttede skogreservater (Zöckler et al., 2013). Mens fellesskapskoger gir lokale samfunn kontroll over forvaltning og fordeling av fordeler, opprettholder fellesskapsstøttede skogreservater biologisk mangfold og økosystemtjenester, og gir fordeler gjennom betalt arbeid og infrastrukturforbedringer.

Restaurering og bærekraftig forvaltning av mangroveskoger er viktig for ikke bare å bevare biologisk mangfold og økosystemtjenester, men også for å forbedre levekårene til kystsamfunnene i Myanmar."

Link til oppgave:
http://hdl.handle.net/11250/2398921

Følgende kilder er brukt i teksten over, og gir ytterligere informasjon om mangrovetrær og deres betydning for miljøet, samt gir innsikt i hvordan vi jobber sammen med Eden Reforestation Projects for å plante mangrovetrær for hvert solgte produkt i vår nettbutikk.

1. The Word Forest Organisation. Mangrove Planting: Explained. Hentet fra: https://www.wordforest.org/mangrove-planting-explained/.
2. World Economic Forum. Why are mangroves important to the environment? Hentet fra: https://www.weforum.org/agenda/2021/08/planting-mangroves-helps-the-planet.
3. Nature. Why Are Mangroves Important? Hentet fra: https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/united-states/florida/stories-in-florida/why-mangroves-important/.
4. American Museum of Natural History (AMNH). Why Mangroves Matter. Hentet fra: https://www.amnh.org/explore/videos/biodiversity/mangroves/why-mangroves-matter.
5. Conservation International. Mangroves - 11 facts you need to know. Hentet fra: https://www.conservation.org/stories/Pages/11-facts-you-need-to-know-about-mangroves.aspx.
6. Eden Reforestation Projects. Landscape Restoration. Hentet fra: https://www.edenprojects.org/our-work/landscape-restoration.

Referanser brukt i utdrag fra Lindholts arbeid:
Datta, D., Chattopadhyay, R. & Guha, P. (2012). Community based mangrove management: A review on status and sustainability. Journal of environmental management, 107: 84-95.

Webb, E. L., Jachowski, N. R., Phelps, J., Friess, D. A., Than, M. M. & Ziegler, A. D. (2014). Deforestation in the Ayeyarwady Delta and the conservation implications of an internationally-engaged Myanmar. Global Environmental Change, 24: 321-333.
Zöckler, C., Delany, S. & Barber, J. (2013). Sustainable Coastal Zone Management in Myanmar. ArcCona Ecological Consultants and Flora Fauna International. Cambridge, UK. 60pp Stilt, 66 (2014): 37-51.